Τοπογραφικά Διαγράμματα

Η pkv Παπακαμμένος αναλαμβάνει κάθε είδους τοπογραφικής εργασίας:
Τοπογραφικά Διαγράμματα
 • Σύνταξη Τοπογραφικού Διαγράμματος βάσει του άρθρου 49 του Ν.4042/2012
 • Τοπογραφικό Διάγραμμα εξαρτημένο από το Κρατικό Σύστημα Συντεταγμένων (ΕΓΣΑ 87)
 • Μετρήσεις πεδίου με γεωδαιτικό σύστημα GNSS (GPS & GLONASS)
 • Έρευνα περί αρτιότητας, όρων δόμησης, εφαρμογής ρυμοτομικών γραμμών, κλπ.
 • Έλεγχος συμβατότητας με Εθνικό Κτηματολόγιο
 • Υψόμετρα στις κορυφές του γηπέδου ή υψομετρικές καμπύλες
 • Περίγραμμα και στάθμες κτισμάτων ή λοιπών κατασκευών
 • Μετρήσεις ομόρων γηπέδων για έλεγχο αρτιότητάς τους
 • Περίγραμμα και ύψη γειτονικών κτιρίων για εφαρμογή ΚΕΝΑΚ
 • Μετρήσεις προσόψεων
 • Σύνταξη διαγράμματος για τη χορήγηση Έγκρισης Δόμησης" του Υ.ΠΕ.Κ.Α.
Χαράξεις
 • Χάραξη ορίων οικοπέδου που προκύπτει από κυρωμένη πράξη εφαρμογής
 • Χάραξη σημείων που δίνονται στο κρατικό σύστημα ΕΓΣΑ ’87
 • Χάραξη ορίων γηπέδου / εκσκαφής / θεμελίωσης / διανομής
Υψομετρική μελέτη οδού (Μηκοτομές - Οριζοντιογραφίες - Οδοποιίες)
 • Μετρήσεις πεδίου υψομέτρων
 • Μελέτη βέλτιστης ερυθράς
 • Σύνταξη διαγράμματος μηκοτομής
Κυκλοφοριακές Μελέτες
 • Κυκλοφοριακές μελέτες πόλεων και τουριστικών περιοχών
 • Σχεδιασμός κόμβων και σήμανσης